top of page

תנאי שימוש באתר

• ברוכ/ה הבא/ה לאתר האינטרנט של קניון הדר ירושלים (להלן "הקניון") מ חברת רבוע כחול נדל"ן
בע"מ ו/או כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה ").
• מסמך זה מרכז עבורך את תנאי השימוש באתר (להלן: " תנאי השימוש") המשמשים את המשתמשים
באתר הקניון בקשר לשימוש באתר הקניון בכתובת www.hadar-mall.co.il (להלן: "האתר").
• לתשומת ליבך כי כל שימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש.
• תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונים לשנים המינים.

כללי
1. החברה שמחה שבחרת לבקר ו/או לבצע שימוש באתר קניון הדר ירושלים.
2. יובהר כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, לרבות אישורך והצהרתך כי קראת וקיבלת
תנאים אלו, ללא קשר לפעולה שביצעת.
3. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה, וממצים את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור
לאתר, לרבות ביקור, הרשמה לניוזלטר, הרשמה כחבר מועדון, שימוש ורכישה. הנך מתחייב לקרוא את
תנאים אלו בעיון ובקפידה ולמלאם ככל שנדרש.
4. לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא
צורך במתן הודעה מוקדמת ו /או הודעה כלשהי. על כן, עליך לקרוא תנאים אלו בכל פעם שתבחר להשתמש
באתר ולתת את הסכמתך בתיבה המתאימה, היכן שרלוונטי.
5. במקרים מסוימים ובעת ביצוע פעולות שונות באתר, כמו למשל רכישת מוצרים ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או
הרשמה כחברי מועדון, על יך להירשם ולמלא פרטים, לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך
כי קראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, וכי הנך מקבל את כל הוראותיהם ותנאיהם כתנאי לביצוע
הפעולה.

אחריות
6. מגבלת אחריות כללית. החברה ו/או מי מטעמה לא יישא ו בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם
לך או למי מטעמך במישרין ו/או בעקיפין בשל ו /או בקשר הגלישה ו/או השימוש ב אתר לרבות רכישה
באמצעותו, איחור ו/או עיכוב במועד קבלת המוצרים, ממעשה ו/או מחדל שלך ו/או של צד שלישי כלשהוא.
7. אחריות למוצרים. אחריות החלה על החברה הינה על פי דין בלבד.
8. אחריות בגין פעילות ושימוש באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך
שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה,
האפליקציה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, לרבות מערכות הסליקה של חברות
האשראי, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים,
הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו לך או
למי מטעמך בקשר עם השימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין.
9. אין התחייבות. השירות ב אתר ניתן כפי שהוא (is-as)ובעצם השימוש הנך מאשר כי אין ולא יהיו לך טענות
ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לאתר ו/או השירות הניתן
באמצעותו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמה, ככל שתהיה.
10. קווי תקשורת. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא
שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם לך ולמי מטעמך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר ו /או
בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/ או כל ספק אחר ו/או
תקלה בתשתית ו/ או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות, לרבות בכל הקשור לקבלת קוד זיהוי
ו/או זיהויו במערכות החברה.
11. מידע מסחרי ופרסומי. במהלך שימושך באתר ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים
לאתרי אינטרנט שונים ו/או חיצוניים ו/או של צדדים שלישיים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול
שיהיה מהחברה ו/או מי מטעמה, ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן: "המידע המסחרי").

החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/ או ישירים
העלולים להיגרם לך ו/ או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על
המידע המסחרי.


מועדון הלקוחות ומבצעים
12. לקניון מועדון לקוחות המציע הטבות ו/או הנחות שונות לחברי המועדון שהצטרפו אליו וחברים בו, בכפוף
להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות. החברה מזמינה להצטרף למועדון הלקוחות באמצעים השונים,
בכפוף להוראות ולתנאי מועדון הלקוחות.
13. מבצע שייערך באתר, לפי שיקול דעתה והחלטת החברה בלבד, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע
לתקופתו או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מבניהם. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או
לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע, בכל עת, לפי החלטתה ולא יהיו לך טענות ו/או דרישות ו /או
תביעות כלפי החברה ו/ או מי מטעמה בקשר לכך.
14. החברה מביאה לידיעתך כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצע שייערך באתר, אינם
בהכרח תואמים את המבצע שייערך בחנויות הרשת שבקניון ו/או לחברי מועדון ו /או בירידים ו/או בחנויות
שונות נוספות של זכיינים ו/ או בכל מקום אחר שבו נמכרים המוצרים.
15. כלל המבצעים וההנחות של החברה יהיו בכפוף לתקנון המועדון שיפורסם.


קניין רוחני
16. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה , לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים,
השיטות, הסודות המסחריים, המבנה והתשתית של אתר האינטרנט או האפליקציה, הינם רכושה ו /או
בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה. זכויות אלו חלות בין היתר
גם על עיצוב גרפי, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל
המופיע באתר, צילומי מוצרים, צילומי הפקת סגנון, סרטונים, פרסומים וכל פרט אחר הקשור בהפעלת
ופעילות האתר (להלן יכונו הזכויות יחד – "הזכויות ב אתר").
17. תמונות המוצרים, צילומי מוצרים )packshots )וצילומי הפקת סגנון וסרטונים המופיעים באתר הינם
רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו /או מי מטעמה )להלן: "המדיה "( וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל
שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקם ו/או להפיצם ו/או לשווקם, בין אם באמצעות האתר
ובין אם באמצעים אחרים.
18. שם האתר, כתובת אתר האינטרנט, הדומיין של אתר האינטרנט, וכן סימני המסחר של החברה, בין אם
נרשמו ובין אם לא, ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר ו/או שיוחלט על ידי החברה )להלן: "סימן
המסחר"( הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל סוג
שהוא.
19. הנך מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידך או על ידי מי מטעמך שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג
שהוא ובכל אמצעי שהוא בזכויות באתר ו /או במדיה ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו /או בסימן המסחר.
20. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ , למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ו/או לתרגם מידע כלשהו המוצג
באתר.
21. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באמצעי אחר לרבות אתרי אינטרנט אחרים ו/או
במיקום אחר כלשהו.
22. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו
ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.
שימוש מותר ואיסור עשיית שימוש מסחרי
23. הנך מתחייב לא לבצע כל שימוש מסחרי באתר, בנתונים המופיעים בו, בבסיס הנתונים שלו, בזכויות,
במדיה, בשם, בקישורים, בסימני המסחר, ברשימת המוצרים המופיעים בו ובפרטים המתפרסמים בו.
24. הנך מתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה ושימוש רגילים ככל
משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות
אוטומטיות. אין להציג את האתר האינטרנט בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים

המצויים בתוכו ("קישור עומק"). כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת
לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.
25. הנך מתחייב לעשות באתר שימוש הגון סביר ונאות למטרות סבירות אישיות, כגון צפייה ורכישה. כל
שימוש אחר מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית שלא לאפשר שימוש באתר וכן לתבוע
פיצויים בגין שימוש שכזה.
26. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/ או שעלולה ליצר עומס על
האתר, מערכות ושרתי אתר האינטרנט; (ב) אין לבצע כל פעולה או ניסיון להתערב או להפריע לדרך הפעולה
הרגילה של האתר; (ג) אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות
הקשורות אליו אשר תפקידן למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תנאים אלו ו/או על פי כל דין; (ד) אין
להזין באתר כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת
מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים
וכיו "ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.
27. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או
פלילית בקשר לנזקים שייגרמו לחברה ועל-פי כל דין.


שינויים בתנאי השימוש ובאתר
28. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלו, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי
והחלטתה, לשנות ו/או לבטל ו/או לעדכן את תנאי השימוש על כל הוראותיהם, את המבנה או את צורתו
של האתר, את השירותים הניתנים באמצעותו וכיו"ב, וכל זאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה כלשהיא
מראש (להלן: "השינויים ").
29. עליך מוטלת החובה להתעדכן בשינויים, כפי שיהיו מעת לעת )ככל שיהיו(, והנך מצהיר כי לא יהיו לך
טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם השינויים
ו/או מתקלות אפשריות כתוצאה מהם.


שירות הלקוחות
30. ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דרכי ההתקשרות המנויות באתר.

דין ושיפוט
31. הדין שיחול על תנאי שימוש אלו לרבות השימוש באתר הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת בין
הצדדים בקשר עם פרשנות תנאי השימוש ו/או אכיפתם ו/ או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתנאים אלו ו/או
משימוש באתר ו/או ביצוע רכישה באתר (להלן: " המחלוקת"), מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד
תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים.


תאריך עדכון אחרון : יולי 2023

bottom of page