top of page

מדיניות הפרטיות

• ברוכ/ה הבא/ה לאתר האינטרנט של קניון הדר ירושלים (להלן "הקניון") מ חברת רבוע כחול נדל"ן
בע"מ (להלן: "החברה").
• מסמך זה מרכז עבורך את מדיניות הפרטיות (ביחד להלן: "המדיניות או "מדיניות הפרטיות")
המשמשים את המשתמשים באתר הקניון בקשר לשימוש באתר הקניון )להלן: "האתר"(
מטרת המדיניות היא ליידע אותך בדבר אופן השימוש ב אתר, וכיצד החברה נוהגת במידע אישי ושומרת
על פרטיות המידע שמסר לה.
• לתשומת ליבך כי כל שימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאים אלו.
• המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לשנים המינים.

איסוף המידע וסוגי המידע
1. איסוף מידע. במקרים הבאים ייתכן וייאסף על אודותיך מידע:

א. במסגרת השימוש באתר ו/או מילוי כל טופס מקוון באתר האינטרנט או באפליקציה כגון ניוזלטר
או בכל דף נחיתה אחר והשימוש בשירותים המוצעים בהם;
ב. במסגרת הרישום וההצטרפות למועדון הלקוחות;
ג. בעת ביקור בקניון;
ד. בעת רישום או יצירת קשר באמצעות התקשרות טלפונית;
ה. במסגרת הסכם התקשרות עם הקניון ו/או החברה;
ו. או כל אינטראקצי ה אחרת עם הקניון או החברה ו/או מי מטעמם, ייתכן ותתבקש למסור פרטים
על אודותיך, לרבות שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי
תשלום, מין, תאריך לידה, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת, לרבות "מידע"
כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- (להלן: " המידע").

2. בעת איסוף המידע כפי שפורט להלן, יסומנו נתונים נדרשים בשדות הרישום, אשר בלעדיהם לא ניתן יהיה
להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.

3. הנך מאשר כי ידוע לך שלצורך קבלת אישור ביצוע על פעולות שונות, תישלח לך על ידי הקניון ו/או החברה
ו/או מי מטעמה הודעת מייל ו/או מסרון ו/או מסר בכל אמצעי אחר, בהתאם למידע ולפרטים שהזנת.

4. הנך מאשר ומסכים כי כל המידע שנמסר על ידך בכל אופן שהוא ולכל צורך שהוא, נמסר על ידך מתוך
הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליך חובה חוקית למוסרו.
5. תוך כדי פעולות שונות כמו למשל ביצוע שימוש באתר, ביצוע רכישות בקניון ו/או פניות טלפוניות, יכול
שיצטבר מידע על אודות הרגלי הקניה שלך ,לרבות כתובת IP, מיקום, מוצרים, מידע ו/ או פרסומת שקראת,
העמוד ים אשר צפ ית בהם, הצעות בהם התעניינת וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי 'עוגיות'
– Cookies ) כמפורט להלן.
6. בעת שימוש באתר עשוי להיאסף מידע על אודותיך. המדובר במידע שמסרת ביודעין, מידע סטטיסטי
ומצטבר. כמו כן, החברה ו/או הקניון נעזרים בחברות שונות המספקות ניתוחים סטטיסטיים אודות
השימוש באתר. חברות אלו, בין היתר, אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש, תדירות השימוש, וכיוצא
בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר
ובקרה. הנך מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף על אודותיך יישמר במאגר המידע של
החברה ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרות המאגר כמפורט להלן.
7. הנך מאשר ונותן לקניון ו/או לחברה ו/או למי מטעמה את הסכמתך לאיסוף המידע ושמירתו במאגרי
המידע של החברה, לצורך המטרות המנויות במדיניות זו.

השימוש במידע
8. הנך מאשר שידוע לך כי מטרות מסירת המידע, הן, בין היתר, כמפורט להלן: (1) על מנת לתפעל ולנהל את
הפעילות העסקית של החברה, לרבות הקניון, השירותים והמוצרים המוצעים על ידי מי מהם, ופעילות

האתר, רשתות החנויות; (2) לצורך שליחתם של תכנים שונים, לרבות הצעות מסחריות ושיווק מידע
פרסומי במגוון אמצעים, דיוור ישיר כהגדרתו ל הלן, ושירותי דיוור ישיר ע"י החברה ו/או על ידי ה קניון ועל
ידי מי מטעמם, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (3)
לצורך התאמה אישית של תכנים באתר בהתאם לתחומי העניין שלך; (4) על מנת לשפר ולהעשיר את
השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או
לבטל שירותים קיימים; (5) עבור ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל
לשותפים עסקיים של החברה או הקניון וחברות קשורות; (7) שיתופי פעולה עסקיים ו/או עם השותפים
העסקיים של החברה ו/או הקניון, לרבות לצורך חבירה למועדוני לקוחות נוספים; ו -(8) לכל מטרה אחרת,
המפורטת באחד מתקנוני החברה ו/או הקניון.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף מטרות לאמור לעיל בהתאם לשיקול דעת הבלעדי ומבלי שתודיע
על כך מראש.

שיתוף המידע
10. המידע לא יימסר לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות זו,
כפי שתעודכן מעת לעת.
11. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע, בין היתר, במקרים המפורטים
להלן: (א) לנותני שירותים של החברה ו/או הקניון, על מנת להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות
המפורטות לעיל, לרבות לצדדים שלישיים המספקים לחברה ו/או לקניון שירותי שיווק, פרסום, דיוור,
התאמת מודעות מקוונות וכיוצא באלה, גם אם המידע ישמש את אותם צדדים שלישיים למטרות נלוות
שלהם; (ב) לחברות בנות או קשורות של החברה ו/או הקניון, שותפים עסקיים ו/או לצדדים שלישיים
אחרים לצורך שיתופי פעולה עסקיים כמו למשל לצורך חבירה למועדוני לקוחות נוספים ו/או שליחתם של
חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת
למשלוח חומרים כאמור, בכפוף להוראות כל דין; (ג) למותגי הקניון לצורך תפעול וניהול הפעילות העסקית
של החברה ו/ או הקניון; (ד) במקרה שתפר את אחד מתקנוני החברה או תנאי הקניון או שתבצע או תנסה
פעולות בניגוד לדין ולאמור בתנאים אלו; (ה) אם יתקבל בידי החברה ו/או הקניון צו של רשות מוסמכת
המורה למסור את פרטיך ו/או המידע על אודותיך לצד שלישי, וכן במסגרת הליך משפטי ו/או הוראה אחרת
בדין; (ו) במקרה שהחברה ו/או הקניון סבורים, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך,
ו/או לגופו או לרכושו של אחר; ו-(ז) אם מדובר במידע סטטיסטי ובלתי מזוהה אודות השימוש באתר.
12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או הקניון רשאים למסור את המידע לצדדים שלישיים, בכל מקרה
של מיזוג חברות, העברת או מכירת כל הבעלות או עיקרי מניות החברה ו/או הקניון ו/או ה נכסים לצד
שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או הקניו ן ו/או חברות קשורות, ככל שהעברת המידע דרושה
לצורך ביצוע עסקה כאמור, לרבות בכל מקרה של העברת הפעילות ו/או הבעלות באתר ו/או בקניון.
13. הנתונים והמידע שנמסרו לחברה ו/או לקניון יישמרו למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם
נאספו, לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או הקניו ן, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. מובהר, כי מידע
אנונימי עשוי להישמר וכן להתבצע בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד
ללא הגבלת זמן.


מידע פרסומי ודיוור ישיר
14. גלישה ו/או שימוש באתר, לרבות רישום למועדון הלקוחות או רישום לניוזלטר ועדכונים, כולם או חלקם,
מהוו ים הסכמתך המפורשת למדיניות הפרטיות, כמו גם לקבלת עדכונים ומסרים המכילים תוכן העונה על
ההגדרה "דבר פרסומת", על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב ,1982- בנוגע לפעולה
שלגביה מסרת את פרטיך, לרבות דברי פרסומת הנוגעים לחברה ו/או לקניון, וזאת בדרכים שונות לרבות
בדואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית, הודעות SMS, הודעות WhatsApp, הודעות push ו-notification
פקסימיליה ומערכת חיוג אוטומטי.
15. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה ו/או לקניון על רצונך להסיר את כתוב תך מרשימת תפוצת מקבלי "דבר
פרסומת" או חלק ממנה באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת "דבר הפרסומת", ובמקרה זה ת וסר
מרשימת התפוצה. יובהר כי אי סימון התיבה בעניין הסכמה לקבלת דברי פרסומת מטעם החברה ו/או
הקניון בעת מסירת פרטיך, לא תחשב סירוב לעניין זה.

16. בעת הרשמתך למועדון הלקוחות, ו/או במסגרת הסכמתך שניתנה בעת גלישה באתר היכן שרלוונטי, הנך
נותן את הסכמתך לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א1981- ( להלן: " דיוור ישיר")
ולשימוש בפרטיך לשם כך. במסגרת הדיוורים כאמור, החברה ו/או הקניון ומי מטעמם עשויים לפנות אליך
בדיוור ישיר על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון
שנערכים על בסיס המידע שנשמר על אודותיך כאמור לעיל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-
,1981 זאת על מנת לאפשר אפיון מיטבי של התכנים שישלחו אליך. החברה ו/או הקניון יהיו רשאים לעשות
שימוש במידע המצוי ברשות ם לצורך דיוור ישיר ו/או להעביר פרטים אודות יך לצדדים שלישיים כמפורט
במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר.
17. במידה והנך מעוניין להסיר עצמך מרשימת הדיוור בכל שלב, תוכל לעשות זאת בקלות בהודעה חוזרת
במסגרת הדיוור עצמו ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה לקניון או לחברה כמפורט מטה.
18. אין בהסרת עצמך מרשימת הדיוור הישיר כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות ו/או דברי
פרסומת, ככל שאושרה קבלתם.
19. מובהר כי ככל ולא בחרת אחרת, הנך מסכים ומאשר כי ידוע לך שהדיוור הישיר ו חומר פרסומי ו/או שיווקי
של החברה ו/או של הקניון ו/או של חברות קשורות או שותפים עסקיים, יהיו משוגרים על ידי מי מהם או
מטעמם, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר. יובהר במפורש
כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל
תוכן חדשותי.
20. התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר לא תמחק את המידע שנאסף על אודותיך ממאגרי
המידע כמפורט לעיל, והחברה ו/או הקניון יוכלו להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות
המנויות במדיניות זו.
21. הואיל ולחברה ו/או לקניון או למי מטעמם אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הנך מבצע שימוש במספר
טלפון ו/או בכתובת דואר אלקטרונית המשותפים למשתמשים נוספים, הסכמת ך לקבלת מידע פרסומי
מהווה אישור ומתן התחייבות מצידך ומצד משתמשים נוספים לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים
הנוספים כאמור לקבלת המידע הפרסומי.


קישורים לאתרים אחרים
22. האתר והתכנים המופיעים בו עשויים לכלול קישורים לעמודים, פרסומים ולאתרים שונים אשר אינם
מנוהלים, מופעלים, מפוקחים או נשלטים על ידי החברה ו/או הקניון או מי מטעמם. העובדה שהאתר כולל
הפניות כאמור אינה מעידה על הסכמת החברה ו/או הקניון א ו מי מטעמם לתוכן, אמינות, עדכנ יות או
חוקיות של ההפניות, וכל שימוש גלישה או כל פעולה אחרת באלו כפופים לתנאי הפרטיות המופיעים בהם
בלבד.
23. קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחותך בלבד. כל
הסתמכות על אתרים אלו או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד
ובהתאם לתקנון ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי ממדיניות זו .יובהר כי,
החברה ו/או הקניון שומרים לעצמם את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע
מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט.


שימוש ב'עוגיות' – Cookies
24. האתר כולל שימוש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies) למטרות אחסון מידע באופן מקומי
על מכשירך או בשרתים מרוחקים בקשר לשימוש והפעולות המבוצעות על ידך באתר, הכל על מנת להפוך
את חווית הגלישה שלך לטובה יותר, ולצורך ביצוע המטרות הנוספות הנקובות לעיל.
25. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר
תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים
שבהם ביקרת, משך הזמן, ועוד. הן משמשות גם, היכן שרלוונטי, כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל
ביקור מחודש באתר.
26. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעול ו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לבצע אנליטיקות ו לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ל העדפותיך האישיות,
כדי לפרסם תכנים לרבות תכנים המותאמים עבורך, ולצרכי אבטחת מידע.

27. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והחברה /או הקניון נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו
לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. החברה ו/או הקניון עשויים להפעיל מעת לעת שירותי פרסום
באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות, בין היתר באמצעות 'עוגיות' או כלי איסוף
מידע. החברה ו/או הקניון רשאים להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות וכלי איסוף המידע לחברות
אלו, אשר ישתמשו בו כדי לבצע התאמות של הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר.
28. אם אינך מעוניין לקבל 'עוגיות', ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. לשם כך מומלץ להיוועץ
בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש
באתר באופן מלא.


זכות העיון וגישה למידע;זכות לתיקון ומחיקת המידע
29. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981- (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע
אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, החברה ו/או הקניון יאפשרו לך ולכל משתמש
שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה ו/או
לקניון בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות )תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב
לבקשת עיון(, התשמ"א 1981- (להלן: "תקנות העיון"), או באמצעות פנייה בכתב בהתאם לדרכי
ההתקשרות הרלוונטיים המפורטים מטה.
30. אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי חוק
הגנת הפרטיות לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לחברה ו/או לקניון בדרכים
הקבועות בתקנות העיון, וכן באמצעות פנייה בכתב. אין בפנייה כאמור כדי לחייב א ת תיקון או מחיקת
המידע בהתאם לבקשה.
31. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה ו/או הקניון משמש לצורך פניה אישית אל אדם, בהתבסס על
השתייכותו לקבוצה שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז
יהיה זכאי על -פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה
ו/או הקניון ימחקו במקרה זה מידע הדרוש רק כדי לבצע פניות בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע
הדרוש לחברה ו/או לקניון לשם ניהול העסקים - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר -
יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה ו/או הקניון על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליו.

אבטחת מידע
32. החברה ו/או הקניון ינקטו באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על המידע של ך ולמנוע גישה בלתי
מורשית למידע. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח שהמערכות, האתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט
מפני גישה בלתי מורשית, ובמקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש, להפריע, לחדור, לעשות שימוש לרעה
ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות שננקטו, החברה ו/או הקניון ו/או מי
מטעמם ו/או צד שלישי עמו התקשרו, לא יהיו אח ראיים לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם לך או
למי מטעמך. בכל מקרה כאמור, לא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן
וסוג שהוא כלפי החברה ו/או הקניון מי מטעמם ו/או צד שלישי עמו התקשרו בגין כל נזק ו/או פגיעה
שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם עקב חדירה למידע.
33. הנך מתחייב כי לא תבצע ולא תסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי
החברה ו/או לאתר של החברה ו/או אתר הקניון, ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב
אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.
שינויים במדיניות הפרטיות
34. החברה ו/או הקניון רשאים לשנות מעת לעת ומבלי להודיע על כך מראש את הוראות מדיניות זו בין השאר
על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים
מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, יעודכנו סעיפי הפרטיות בהתאם.


דין ושיפוט
35. הדין שיחול על מדיניות פרטיות זו הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר
עם פרשנותו ו /או אכיפתה של מדיניות ז ו ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מ המדיניות ו/או משימוש באתר
או כל פעולה אחרת בו (להלן: "המחלוקת"), מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות
שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת.


יצירת קשר
36. לפנייה לגבי שאלות כלשהן או במידה וה נך מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי, ניתן לפנות
אלינו באמצעות אחד מפרטי ההתקשרות הבאים: ,02-6726660 il.co.mall-hadar@Meital

תאריך עדכון אחרון: יולי 2023

bottom of page